interjection

INTERJ
cuh

cuh INTERJ ho! look! ● ‘Cuh! Ish ni iyo,’ iwá Cáhnamit ‘Look! Do that now.’ said Cáhnamit.

kusi

kusi INTERJ lo, behold! ● Uyuqôm, qá kusi, táhkotáwôk nipatiyá ahkik He dreamed, and behold, a ladder set up on…

wuw’i

wuw’i INTERJ of sorrow, of supplication, of wishing (Oh! that it were!) ● Watáwatôqusuwôk yowáp, “Mushôtowash!” Qá yowán, “Cáqan wuw’i…