Search Results "wáci-"

wáci-

wáci- PREV in order that, so that, so as to, for the purpose of ● Côci kutayunumawumô micuwôk mákunumôn, wáci…

wuyôkpuwu-

wuyôkpuwu- VAI 1he eats supper 2(evening-eat) ● nuwuyôkup, noyôkup I eat supper wuyôkpuw s/he eats supper kuwuyôkpumun, koyôkpumun you and…