Search Results "uyuqômuwôk"

uyuqômuwôk

uyuqômuwôk NI dream ● uyuqômuwôkansh dreams uyuqômuwôkanuk in the dream Nuwacônô wicuw uyuqômuwôk I had a good dream.