Search Results "uyuqôm-"

uyuqôm-

uyuqôm- VAI he dreams ● nutuyuqôm I dream uyuqôm s/he dreams kutuyuqômumun you and I dream sg : uyuqômsh Dream!…