Search Results "uyôhtum-"

uyôhtum-

uyôhtum- VAI he thinks, thinks so ● nutuyôhtum I think uyôhtum s/he thinks kutuyôhtumun you and I think sg :…