Search Results "takam-"

takam-

takam- VTA he hits him, strikes him, beats him ● nutakamô I hit him takamáw s/he hits him kutakamômun you…