Search Results "sakipo-"

sakipo-

sakipo- VAI he bites ‚óŹ nusakipo I bite sakipo s/he bites kusakipomun you and I bite sg : sakiposh Bite!…