Search Results "qátqá-"

qátqá-

qátqá- VII it is afternoon (alternative spelling: qátqahqá) ● qátqá it is afernoon qátqák that it is afternoon qátqáks when…