Search Results "páhpohs"

páhpohs

páhpohs NA child, baby ● páhpohsak babies páhpohsuk on the babies Nuwikôtamumun yo natawahuwôk, wipi côci nupásawômun páhpohs i nikun…

nonôtam-

nonôtam- VAI he sucks, imbibes ● nunonôtam I suck nonôtam s/he sucks kunonôtamumun you and I suck nonôtamutuk Let’s suck!…

kikimôqá-

kikimôqá- VAI he whispers ● nukikimôqá I whisper kikimôqá s/he whispers kukikimôqámun you and I whisper sg : kikimôqásh Whisper!…

suqi

suqi NI a powder ● suqish powders suqik in the powder Ponam suqi páhpohs watanuk She put powder on the…

wuskinu-₁

wuskinu-₁ VAI he is young, new ● nuwuskin, noskin I am young wuskinuw s/he is young kuwuskinumun, koskinumun you and…

wuskinu-₂

wuskinu-₂ VAI he is young, new ● nuwuskin, noskin I am young wuskinuw s/he is young kuwuskinumun, koskinumun you and…

-ik

-ik NI DEP home, house, lodge (see also: wicuw, cáhqin, kamuq, wiqám) ● nik my home nikash my homes nikuk…