Search Results "kawus"

kawus

kawus NI a thorn, a briar ● kawusash thorns kawusuk on the thorns Kawusash áhta yosh kihcáwôkanuk Thorns are on…

uskawusu-

uskawusu- VAI he is jealous ● nutuskawus I am jealous (u)skawusuw s/he is jealous kutuskawusumun you and I are jealous…