Search Results "iwômu-"

iwômu-

iwômu- VII it says (so), means, signifies ● iwômuw it signifies iwômush they signify iwômuk that it signifies iwômuks that…