Search Results "ayum-"

ayum-

ayum- VTI he makes it ● nutayum I make it ayum s/he makes it kutayumumun you and I make it…

sháyum-

sháyum- VTA he hates him ● nusháyumô I hate him sháyumáw s/he hates him kusháyumômun you and I hate him…