Search Results "apun"

apun

apun NI bed ● apunásh beds apunák in the bed Qá upáhsonáquwôwash áhtásh wáwápi nishnah apunák And above every bed…

wapunak

wapunak NA air ● wapunakuk in the air Qá i wámi pupunshásak mamáhcikisuk … wáh numiyuqak wuci micuwôk nishnuw askasqáyuw…

kihcapun-

kihcapun- VTA he torments him, makes him suffer ● nukihcapunô I torment him kihcapunáw s/he torments him kukihcapunômun you and…

sqôtam-

sqôtam- VTI he spits it, expels water ● nusqôtam I spit sqôtam s/he spits kusqôtamun you and I spit sqôtamôt…

putákham-

putákham- VTI he covers it over, hides it by covering ● nuputákham I cover it up putákham s/he covers it…

pamôpakun-

pamôpakun- VAI he creeps or crawls, like an animal ● nupamôpakun I crawl pamôpakun s/he crawls kupamôpakun you and I…

apsun-

apsun- VAI he lies upon it ● nutapsun I lie upon it apsun he lies upon it kutapsunun you and…

sipsun-

sipsun- VAI he extends himself, lies down (as on his bed) ● nusipsun I lie down sipsun s/he lies down…

matôpáwôk

matôpáwôk NI evil deed, transgression ● matôpáwôkansh evil deeds matôpáwôkanuk in evil deeds Qá áhqôhtamawunán numatôpáwôkunônash, nánuk uy áhqôhtamak kihcapunuqiyakuk…

máhcuná-

máhcuná- VAI he is sick, ill ● numáhcuná I am sick máhcuná s/he is sick kumáhcunámun you and I are…

1 2