Search Results "apqáwôk"

apqáwôk

apqáwôk NI a covering (something that would protect a person from the elements) ● apqáwôkansh coverings apqáwôkanuk on the covering…

hákáts

hákáts NI outer bark of a tree ● hákátsash bark of different trees hákátsuk on the bark Hákáts iyaki apqáwôk…