Search Results "ônqshô-"

ônqshô-

ônqshô- VAI he sells, trades ● nutônqshô I sell ônqshô s/he trades kutônqshômun you and I sell sg : ônqshôsh…