Search Results "áhqi"

asu

asu CONJ or, either ( mut asu: nor, neither) Sápahik mut asu kusaputá asu sôyôqat The soup was neither hot nor cold. Mucáq ayômi kisuquk asu áhkik wipi Manto tápáyat Nothing in the heavens or in the earth but God suffices. Niwuci iyo áhqi niyuwantamoq, asu áhqi musqôhtamoq kahakáwôwak Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves.
musqôhtam-

musqôhtam- VAI he is angry numsqôhtam I am angry musqôhtam s/he is angry kumsqôhtamumun you and I musqôhtamutuk Let’s be angry! sg : musqôhtamsh Be angry! pl : musqôhtamoq Be angry! másqôhtak that he is angry Niwuci iyo áhqi niyuwantamoq, asu áhqi musqôhtamoq kahakáwôwak Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves. Niwuci Manto yo wunotamunáyup, qá musqôhtamup Therefore God heard this, and was wroth.
niyuwôtam-₁

niyuwôtam- VAI he grieves, is sorrowful nuniyuwantam I grieve niyuwantam s/he grieves kuniyuwantamumun you and I grieve sg : niyuwantamsh Grieve! pl : niyuwantamoq Grieve! niyuwantamutuk Let us grieve! niyuwantak that s/he grieves Niwuci iyo áhqi niyuwantamoq, asu áhqi musqôhtamoq kahakáwôwak Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves.
wusámipowin

wusámipowin NA a glutton wusámipowinak gluttons wusámipowinuk on the glutton Qut Cáhnamit, wusámipowin, háhanuw qá iwá: ‘Piyôsh! Mutu áhqish! Mutu nuyumwáhô aspumi.’ But Cáhnamit, the glutton, laughed and said: ‘Come on! Don’t stop! I am not full yet.’
1 2 3