Search Results "muni"

wôm

wôm NI egg wômansh eggs wômanuk on the eggs Kátunamsh wômansh Take the eggs out. Wômansh tápi nutônqshô, nuwacônô cánaw kôcuci muni, ôtay mut nunupayon wuci yôtumôk Eggs I can sell, I have only a little money, so then I don’t die of hunger.
1 2