Search Results "aqu"

naqutiwowôk

naqutiwowôk NI perseverance, continuance naquitiwowôkansh continuances naquitiwowôkanuk in the perseverance … naqutiwowôk tá wihqitumuwôk wuci wámi wuyitupônaták watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints…
naqutiyáhtiyu-

naqutiyáhtiyu- VII it continues to be, it is continual naqutiyáhtiyuw it continues naqutiyáhtiyush they continue naqutiyáhtiyuk that it continues naqutiyáhtiyuks that they continue Qut iyo kutasitumiwôk mutu pish naqutiyáhtiyáw But now thy kingdom shall not continue…
cáq

cáq NI swamp, marsh cáqash swamps cáquk in the swamp Côhtam mushoy ô papaspi cáq They want a boat to go through the swamp.
-htawaq

-htawaq NI DEP ear n’tawaq my ear n’tawaqash my ears n’tawaquk in my ear w’tawaq his/her ear m’tawaq someone’s ear Ki kucusutawush k’tawaqash You wash your ears.
nuqusuná-

nuqusuná- VAI he is careful, acts cautiously, takes heed nunuqusuná I am careful nuqusunáw s/he is careful kunuqusunámun you and I are careful sg : nuqusunásh Be careful! pl : nuqusunáq Be careful! náqusunát that he is careful Nunuqusunáq, ahqi kutáhash asokikámác take heed, that your heart be not deceived…
piyámáq

piyámáq NA fish piyámáqak fishes piyámáquk on the fish Côci nutakamô wáci pakitam piyámáq I ought to hit him so that he would give up the fish.
wunipaq

wunipaq NI leaf wunipaqash leaves wunipaquk in the leaves Numukunum ákowi wunipaqash I gather the leaves in vain.
nupsapáq

nupsapáq NI lake, pond nupsapáqash lakes nupsapáquk in the lake Toyupáhs apuw nupsawáquk The turtle is in the pond.
mushqisu-

mushqisu- VAI he is big, large, great numushqis I am great mushqisuw s/he is great kumushaqumun you and I are great máshqát that he is great máshqis’hutut that they are great Pôqus ayi mushqisuw ônk wic The moth was bigger than his hand.
kihtahanupáq

kihtahanupáq NI seawater kihtahanupáquk in the seawater Áhqi wutatamsh kiht’hanupáq Don’t drink the seawater!
1 2 3 6