Search Results "kôcuci"

kôcuci

kôcuci ADV a little bit, only a little Nuwacônô cánaw kôcuci muni I have only a little money.
muni

muni NI money (English loan; usually used in plural) munish money munik on the money Nuwacônô cánaw kôcuci muni I have only a little money.
cánaw

cánaw ADV only, but, unless Skitôp mutu wáhtôw cánaw kôcuci uy wáhôt Manto A person does not know but a little unless knowing God.
nishnuw

nishnuw PRON each one, every one Ásqam nákatuk, ponam kôcuci nánták mikucut papômi nishnuw kucohkôn Before she left, she put a little dried dung about each doll.
ônqshô-

ônqshô- VAI he sells, trades nutônqshô I sell ônqshô s/he trades kutônqshômun you and I sell sg : ônqshôsh Trade! pl : ônqshôq Trade ônqshôt that he sells Wômansh tápi nutônqshô, nuwacônô cánaw kôcuci muni, ôtay mut nunupayon wuci yôtumôk Eggs I can sell, I have only a little money so then I don’t die of hunger.
wôm

wôm NI egg wômansh eggs wômanuk on the eggs Kátunamsh wômansh Take the eggs out. Wômansh tápi nutônqshô, nuwacônô cánaw kôcuci muni, ôtay mut nunupayon wuci yôtumôk Eggs I can sell, I have only a little money, so then I don’t die of hunger.