Mohegan to English

PRE-RELEASE VERSION


w


wiyôqutum- VTI speak of, reason, consult together [these talks are reciprocal and collective] nuwiyôqutum I speak of it wiyôqutum s/he speak of it kuwiyôqutumumun you and I speak of it sg : wiyôqutumsh Speak of it! pl : wiyôqutumoq Speak of it! wiyôqutumutuk Let’s speak of it! wiyôqutuk that he speaks of it Wiyôqutum sáhamowôk wunicônah He spoke of the departure of the children.
wôcak PRON everybody Wôcak ôkutak, yokcáwi môciq Everybody else, go over there!
wôk PART also, too Nukôkicá wôk I am well too. Wutayunamaw wámi cáqansh, skitôpak, wôk He helps all things, people too.
wôkáyu- VII it is crooked wôkáyuw it is crooked wôkáyush they are crooked wôkák that it is crooked wôkáks that they are crooked Yo wutqun wôkayuw This stick is crooked.
wôks NA fox wôksak foxes wôksuk on the fox Áhsup uyáw wôksuk, “Cáqan micuwak wôksak?” Raccoon says to fox, “What do foxes eat?” Nunáwô wôks yo yôpôwi ta haun natskawáw wôksuh I saw a fox early this morning and a hound chasing the fox.
wôkum- VTA he greets him, salutes him, embraces him nuwôkumá I greet him owôkumá, you and s/he greets him kuwôkumômun I greet him wôkumutuk Let’s greet him! sg : wôkum Greet him! pl : wôkumohq Greet him! wôkumôt that he greets him Wôkumohq sôcum áhtáwôkanuk witupôhtak Salute the chief in the place that is sacred.
wôm NI egg wômansh eggs wômanuk on the eggs Kátunamsh wômansh Take the eggs out. Wômansh tápi nutônqshô, nuwacônô cánaw kôcuci muni, ôtay mut nunupayon wuci yôtumôk Eggs I can sell, I have only a little money, so then I don’t die of hunger.
wômiyo ADV downward Mutu wômiyo. Qi qaqituk Not downward. Let’s run upward.
wômôhtam- VTI he loves it nuwômôhtam I love it wômôhtam s/he loves it kuwômôhtamumun you and I loves it wômôhtamutuk Let’s love it! sg : wômôhtamsh Love it! pl : wômôhtamoq Love it! wômôhtak that she loves it Wámi cáqansh wômôhtam, wámi skitôpáh wômôyáw He loves everything, he loves everybody.lx wômôhtam- Manto wustôw wáci Tipi qá maci wômôhtamak God made it for the purpose of the Devil and those who love evil.
wômôsun- VAI he is kind nuwômôsun I am kind wômôsun s/he is kind wômôsunumun you and I are kind sg : wômôsunsh Be kind! pl : wômôsunuq Be kind! wômôsunut that he is kind Wômôsunumun wámi cupáyuwôkanuk wuci pumôtamuwôkansh We are kind in all parts of our lives.
wômôsunuwôk NI kindness wômôsunuwôkansh kindnesses wômôsunuwôkanuk in kindness Pumôtam wômôsunuwôkanuk She lives in kindness.
wômôsunuwôk NI love (in exercise, or directed to an object), kindness (manifested) wômôsunuwôkansh kindnesses wômôsunuwôkanuk in the kindness Wáh wáhtiyáwô ahci máhsuk wiyáwituwôk kutiyamôtiyônutuwôk uk wômôyásuwôk i kahakánônak He might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us.
wômôy- VTA he loves him nuwômôyô I love him wômôyáw s/he loves him kuwômôyômun you and I love him wômôyutuk Let’s love him! sg : wômôs Love him pl : wômôyohq Love him! wômôyôt that he loves him Kuwômôyush wôk I love you too. Wámi cáqansh wômôhtam, wámi skitôpáh wômôyáw He loves everything, he loves everybody. Nuks, wámi skitôpák nuwômôyô Yes, I love every person (everybody). Niwuci skitôpak côci wômôyáw Manto That is why people must love God.
wômôyásu- VAI he is loving nuwômôyás I am loving wômôyásuw s/he is loving kuwômôyásumun you and I are loving sg : wômôyásush Be loving! pl : wômôyásuq Be loving! wômôyásut that he is loving Wômôyásush wici kuniconak Be loving with your children.
wômôyásuwi ADV of love, lovingly Naquti wômôyásuwi kayoyuqak wucáhsháyuwôk He always speaks lovingly to his family.
wômôyáw- VTA she loves him, is kind to him nuwômôyáwô I love him wômôyáw s/he loves him kuwômôyáwômun you and I love him sg : wômôyáw love him! pl : wômôyohq love him! wômôyáwutuk Let’s love him! wômôyáwôt that s/he loves him Wáhtôw wômôyáwôt, sômi wômôyáw He knows that she loves him, because she is kind to him.
wômôyáwôk NI love (abstract) wômôyáwôkanuk in love Wômôyáwôk mihkunum ayômi qáshuwtuwôk it wikun Love holds within it a promise to do good.
wômôyihtáwi ADV kindly Wômôyihtáwi kayoy i awán nákuskawôt He speaks kindly to anyone that he meets.
wômôyutan- VAI they love each other nuwôyôyutanumun we love each other wôyôyutan he loves her wôyôyutanoq Love each other! wôyôyutanutuk Let’s love each other! wôyôyutak that they love each other Mus wômôyutan mucimi They will love each other forever.
wômôyutaniwin NA lover wômôyutaniwinak lovers wômôyutaniwinuk in the lovers Wômôyutaniwinak wikôci piyôwak yotay kikátohkahutut Lovers often come here to talk.
wômôyutuwôk NI love (noun) ‘loving each other’ wômôyutuwôkansh loves wômôyutuwôkanuk in love Nuks, wômôyutuwôkanuk ni! Yes, I am in love.
wômsu- VAI he goes down, descends nuwôms I descend wômsuw s/he descends kuwômsumun you and I descend sg : wômsush Go down! pl : wômsuq Go down! wômsut that he goes down Páwihsa, i kahak nuwômsumun Okay, we are coming down to you.
wôpan- VII it is sunrise, dawn wôpan it is sunrise wôpak that it is sunrise wôpaks whenever it is sunrise Wôpan qá tohki It is dawn and he awakes.
wôpanayo ADV east, eastward Wôpanayo ôq Go east.
wôpani ADV all night Apná qá wutinah pumshák wôpani…qá papaspushák wámi Pután Abner and his men walked all night…and passed through wall of Bithron.