Mohegan to English

PRE-RELEASE VERSION


n


na DEM that, those (animate) nik those nih obviative Nitay, ni na There, that’s me. Kiyawun nik That’s us. Náy, niyawun nik. Nuw’sintamawôkanun ni Yeah, that’s us. That’s our wedding.
náham NA turkey náhamák turkeys náhamák on the turkey Náham pawanatôk áhtá wáwápi piyôkut The turkey fan is above the blanket.
náhtiyá NA dog náhtiyák dogs náhtiyák on the dog náhtiyáh obviative Pohpohs tá náhtiyá kusamô ? Did you feed the cat and the dog? Páwihsa, nusamô pohpohs qá samáw náhtiyá Okay, I will feed the cat and he will feed the dog.
náhtôwi ADV second, next, for a second time Nuqut. Nis. Nikôni kackáy, náhtôwi kackáy One. Two. First piece, second piece.
nahunshásh PART goodbye, farewell nahunshásh speaking to one nahunsháq speaking to more than one Môcituk! Nahunshásh, Nohsh Let’s go! Goodbye, Father.
nákum PRO he, she, him, her Nákum numihsihs She is my older sister. Nákum wáh ôqatantam He may recompense it.
nákumôw PRO they, them Awánik nákumôw? Who are they?
nakuskaw- VTA he meets him nunakuskawô I meet him nakuskawáw s/he meets him kunakuskawômun you and I meet him nakuskawutuk Let’s meet him sg : nakuskaw Meet him! pl : nakuskôhq Meet him! nákuskawôt that he meets him Nuwikôtam nákuskawuyôn, Nis Náhtiyák tá Wikco Sqá. Mus kunáwuyumô I enjoyed meeting you, Bruce and Kelly. See you all later.
nám- VAI he sees nunám I see nám s/he sees kunámumun you and I see sg : námsh See! pl : námuq See! námut that s/he sees Qá woshunumuk shwut seali, nunotá shwut pinashim yowán, “Piyôsh qá námsh.” And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, “Come and see.”
nám- VTI he sees it nunám I see it nám s/he sees it kunámumun you and I see it sg : námsh See it! pl : námoq See it! nák that she sees it Nunám pátupahshatoyôn áskotash I see that I have dropped the pumpkins; Kucuwôhtamumô námáq? Would you all like to see it?; Náy, mus wunáwôh, wusit tápi kunámumun! Yes, he will see him, we can see his foot!
-námôn NA DEP son nunámônak my sons nunámônuk on my son nunámôn my son wunámônah his son kunámônun our son (yours and mine) Yo sqáhsihs nutônihs wôk, qá yo mukacuks nunámôn wôk This girl is my daughter and this boy is also my son. Ayunamawáw Davidah, kihtasotah, wôtamwi wunámônah He gave David, the king, a wise son.
nanô ADV (it increases) more and more, increasingly Nishnuw iwák tápi nanô micuw ôk ôkutak Each said that he could eat more than the other.
-nánu NA DEP grandmother nunánuk my grandmothers nunánuk on my grandmother nunánu my grandmother wunánah his grandmother kunánun our grandmother (yours and mine) Nunánu yo sqá, qá nokunáhsna in My grandmother is this woman, and my grandfather is that man.
nánuk PART likewise, in the same way, as also Nánuk, munámôn tatupiyiyo mohsh In the same way, the son is like the father.
nanukshayi- VAI he is trembling, trembles nunanukshayi I tremble nanukshayi s/he trembles kunanukshayimum you and I tremble sg : nanukshayish Tremble! pl : nanukshayiq Tremble! nanukshayit that he trembles Qá Kawtántowit pish na nitay anunumáwuquw nanukshayi mutáh, tá sáwiks muskisuqash but the Lord shall give thee there a trembling heart, and failing of eyes…
nanumayo ADV north, northward Nanumayo ôq Go North!
naquti ADV continually, all the time, always Ohshah naquti ayuw nitay wuci nákum, oc nupuwôkanuk Her father was always there for her, even in death.
naqutiwowôk NI perseverance, continuance naquitiwowôkansh continuances naquitiwowôkanuk in the perseverance … naqutiwowôk tá wihqitumuwôk wuci wámi wuyitupônaták watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints…
naqutiyáhtiyu- VII it continues to be, it is continual naqutiyáhtiyuw it continues naqutiyáhtiyush they continue naqutiyáhtiyuk that it continues naqutiyáhtiyuks that they continue Qut iyo kutasitumiwôk mutu pish naqutiyáhtiyáw But now thy kingdom shall not continue…
naspi PREP by, with (as an instrument) Mumuqun kahak naspi kucusumowôk Scrub yourself with soap.
natawah- VTA he visits him nunatawahô I visit him natawaháw s/he visits him kunatawahômun you and I visit him natawahutuk Let’s visit him! sg : natawah Visit him! pl : natawahohq Visit him! nátawahôt that he visits him Nahunshásh! Táput ni kunatawahi Goodbye! Thanks for visiting me.
natáwôpamá- VTA he looks for or at him nunatáwôpamá I look for him natáwôpamáw s/he looks for him kunatáwôpamáwômun you and I look for him natáwôpamáwôtuk Let’s look for him! sg : natáwôpamáw Look for him! pl : natáwôpamáwohq Look for him! nátáwôpamáwôt that he looks for him Piyôt i wicuw, natáwôpamáw wiyokanah, wipi mutu muskawáw When he got to the house, he looked for his wife, but did not find her.
natáwôpu- VTI he looks for or at (it) nunatáwôp I look for it natáwôpuw s/he looks for it kunatáwôpumun you and I look for it natáwôputuk Let’s look for it! sg : natáwôpush Look for it! pl : natáwôpuq Look for it! nátáwôput that he looks for it Nit ô wikuk qá natáwôpuw papômi Then he went in and looked around.
natiniham- VTI he seeks it nunatiniham I seek it natiniham he seeks it kunatinihamumun you and I seek it sg : natinihamsh Seek it! pl : natinihamoq Seek it! nátinihak that he seeks it Noci natiniham utuyuw táhqunumuwôk From thence she seeketh the prey.
natinitiyá- VAI he seeks, conducts a search nunatinitiyá I seek natinitiyáw s/he seeks kunatinitiyáwômun you and I seek sg : nimskawáw Seek! pl : natinitiyáwohq Seek! nátinitiyáwôt that he seeks Natinitiyáwak shwiquna, qut mutu muskawak they sought three days, but found him not.