wômôhtam-

wômôhtam- VTI he loves it nuwômôhtam I love it wômôhtam s/he loves it kuwômôhtamumun you and I loves it wômôhtamutuk Let’s love it! sg : wômôhtamsh Love it! pl : wômôhtamoq Love it! wômôhtak that she loves it Wámi cáqansh wômôhtam, wámi skitôpáh wômôyáw He loves everything, he loves everybody.lx wômôhtam- Manto wustôw wáci Tipi qá maci wômôhtamak God made it for the purpose of the Devil and those who love evil.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.