ayitiyá-

ayitiyá- VAI he makes war, fights nutayitiyá I fight ayitiyá s/he fights kutayitiyámun you and I fight sg : ayitiyásh Fight ! pl : ayitiyáq Fight ! áyitiyát that he fights …qá ayitiyáw mikônák and contend with him in battle. Kutayitiyámô, qá kumikôtiyámô, qut mutu kutáhtawumô, niwuci mata kuwihqitumamô ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.