ôqanumwihiyô-

ôqanumwihiyô- VAI he causes affliction, he torments nutôqanumwihiyô I torment ôqanumwihiyô s/he torments kuôqanumwihiyômun you and I torment sg : ôqanumwihiyôsh Torment! pl : ôqanumwihiyôq Torment! ôqanumwihiyôtuk Let’s cause agony! ôqanumwihiyôt that he torments Sun kisk nit waskitôp ôqanumwihiyô kitiyayôkah? Is it a day when a man torments his soul?

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.