qámá-

qámá- VTA he bites him nuqámá I bite him qámá s/he bites him kuqámáwômun you and I bite him qámáwutuk Let’s bite him! sg : qámásh Bite him! pl : qámáq Bite him! qámát that he bites him Mut tápi _qáma_ awán sômi wacônáw piyámáq wutonuk He cannot bite anyone because he has a fish in his mouth.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.