Search Results "yôkôp"

yôkôp

yôkôp NA young man, older boy yôkôpák young men yôkôpák on the young men Yôkôp pôhpuw wi The young man played well.