Search Results "yáhshá-"

yáhshá-

yáhshá- VAI he breathes nuyáhshá I breathe yáhshá s/he breathes kuyáhshá you and I breathe sg : yáhshásh Breathe! pl : yáhsháq Breathe! yáhshát that he breathes …qut niyuwôtamuwôk mutáhuk páhkshuw yáhshá but by sorrow of the heart the spirit is broken.