Search Results "wuski-"

wuski-

wuski- INIT new Iyo wôk wápino _wuski_ kihtasot Egypt Now there arose a new king over Egypt.