Search Results "wacôn-"

wacôn-

wacôn- VTA he has him nuwacônô I have him wacônáw s/he has him kuwacônômun you and I have him wacônutuk Let’s have him! sg : wacôn Have him! pl : wacônohq Have him! wáconôt that he has him Mus wacônáw uy n’hshum I will have her for my daughter-in-law. Mut nuwacônô awán, cánaw Manto I have no one, only God.