Search Results "wômôyáw-"

wômôyáw-

wômôyáw- VTA she loves him, is kind to him nuwômôyáwô I love him wômôyáw s/he loves him kuwômôyáwômun you and I love him sg : wômôyáw love him! pl : wômôyohq love him! wômôyáwutuk Let’s love him! wômôyáwôt that s/he loves him Wáhtôw wômôyáwôt, sômi wômôyáw He knows that she loves him, because she is kind to him.