Search Results "wômôsunuwôk₂"

wômôsunuwôk₂

wômôsunuwôk NI love (in exercise, or directed to an object), kindness (manifested) wômôsunuwôkansh kindnesses wômôsunuwôkanuk in the kindness Wáh wáhtiyáwô ahci máhsuk wiyáwituwôk kutiyamôtiyônutuwôk uk wômôyásuwôk i kahakánônak He might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us.