Search Results "uyuqôm-"

uyuqôm-

uyuqôm- VAI he dreams nutuyuqôm I dream uyuqôm s/he dreams kutuyuqômumun you and I dream sg : uyuqômsh Dream! pl : uyuqômoq Dream! áyuqôk that he dreams Uyuqôm, qá kusi, táhkotáwôk nipatiyá ahkik He dreamed, and behold, a ladder set up on the earth.