Search Results "uyôtowáwôk"

uyôtowáwôk

uyôtowáwôk NI language uyôtowáwôkansh languages uyôtowáwôkanuk in the language Kuyôtowáwôkun sayakat Our language is difficult.
sôqhuwá-

sôqhuwá- VAI he overcomes, prevails, has the mastery nusôqhuwá I prevail sôqhuwá s/he prevails kusôqhuwámun you and I prevail sg : sôqhuwásh Prevail! pl : sôqhuwáq Prevail! sôqhuwát that he prevails Nusôqhuwá Mohiks uyôtowáwôk I have mastered the Mohegan language.