Search Results "tiyôp"

tiyôp

tiyôp NA a bow tiyôpash bows tiyôpuk in the bow Acá naspi tiyôp tá pitan yumway kikumsh He hunts with a bow and a quiver full of arrows.