Search Results "t’hkamuk"

t’hkamuk

t’hkamuk NI beach, shore t’hkamukansh beaches t’hkamukanuk on the beach Sqá apuw t’hkamukanuk The woman is on the shore.
tatakámô

tatakámô NA porpoise tatakámôk porpoises tatakámôk on the porpoise Mukacuks pásawáw i t’hkamuk psqanuk tatakámô The boy was brought to the shore on the back of the porpoise.