Search Results "tápáyu-"

tápáyu-

tápáyu- VII it is enough, sufficient tápáyuw it is enough tápáyush they are enough tápák that it is enough tápáks whenever it is enough Tápáks kupahkacihtomun Whenever it is enough, we’re done.