Search Results "táhqunum-"

táhqunum-

táhqunum- VTI he catches it, seizes it nutáhqunum I catch it táhqunum s/he catches it kutáhqunumumun you and I catch it táhqunumutuk Let’s catch it! sg : táhqunumsh Catch it! pl : táhqunumoq Catch it! táhqunuk that he catches it Piyamaq wuskan táhqunum uqutôkanuk The fish bone caught in his throat.