Search Results "táhqun-"

táhqun-

táhqun- VTA he catches him, seizes him nutáhqunô I catch him táhqunáw s/he catches him kutáhqunômun you and I catch him táhqunutuk Let’s catch him! sg : táhqun Catch him! pl : táhqunohq Catch him! táhqunôt that he catches him Kutáhqunush I caught you!