Search Results "táhkosun-"

táhkosun-

táhkosun- VAI he climbs nutáhkosun I climb táhkosun s/he climbs kutáhkosunun you and I climb táhkosunutuk Let’s scream! táhkosunsh Climb! pl : táhkosunoq Climb! táhkosunak that he climbs Qaqi, táhkosun, qá qihshô He runs, climbs and jumps.