Search Results "shôhtam-"

shôhtam-

shôhtam- VTA he hates it nushôhtam I hate it shôhtam s/he hates it kushôhtamumun you and I hate it shôhtamsh Hate it!sg pl : shôhtamoq Hate it! shôhtak that he hates it Shôhtam nukayôw He hates it when he is abandoned.