Search Results "sháyum-"

sháyum-

sháyum- VTA he hates him nusháyumô I hate him sháyumáw s/he hates him kusháyumômun you and I hate him sg : sháyum Hate him! pl : sháyumohq Hate him! sháyumôt that he hates him Ki kusháyumô You are hateful.