Search Results "qunôhqusuwôk"

qunôhqusuwôk

qunôhqusuwôk NI height qunôhqusuwôkansh heights qunôhqusuwôkanuk at heights Wuqunôhqusuwôk mutu kôkci His height isn’t great.
qutáham-

qutáham- VTI he weighs it, measures it nuqutáham I weigh it qutáham s/he weighs it kuqutáhamumun you and I weigh it qutáhamutuk Let’s weigh it! sg : qutáhamsh Weigh it! pl : qutáhamoq Weigh it! qátáhak that he weighs it Qutáhamsh mituq nák wuqunôhqusuwôk Measure the tree to see its height.