Search Results "qihshô-"

qihshô-

qihshô- VAI he jumps nuqihshô I jump qihshô s/he jumps kuqihshômun you and I jump sg : qihshôsh Jump! pl : qihshôq Jump! qihshôt that he jumps Apiq kipi qihshô The flea jumps quickly.