Search Results "piwsihsu-"

piwsihsu-

piwsihsu- VAI he is small nupiwsihs I am small piwsihsuw s/he is small kupiwsihsumun you and I are small piwsihsutuk Let’s be small! sg : piwsihsush Be small! pl : piwsihsuq Be small! piwsihsut that he is small Yo miqun piwsihsuw This feather is small.