Search Results "pômáhám-"

pômáhám-

pômáhám- VAI he goes by water, sails nupômáhám I go by water pômáhám s/he goes by water kupômáhámumun you and I go by water sg : pômáhámsh Go by water! pl : pômáhámoq Go by water! pômáhámak that he goes by water …qá iyo ninuqák pômáhám and when the sailing was now dangerous…