Search Results "páhqáham-"

páhqáham-

páhqáham- VAI he gets clear, escapes nupáhqáham I escape páhqáham s/he escapes kupáhqáhamumun you and I escape páhqáhamak they escape sg : páhqáhamsh Escape! pl : páhqáhamoq Escape! páhqáhak that he escapes Páhqáhunáwash kupumôtamuwôk; áhqi ôpamqayush Escape for your life; look not behind thee!