Search Results "natawah-"

natawah-

natawah- VTA he visits him nunatawahô I visit him natawaháw s/he visits him kunatawahômun you and I visit him natawahutuk Let’s visit him! sg : natawah Visit him! pl : natawahohq Visit him! nátawahôt that he visits him Nahunshásh! Táput ni kunatawahi Goodbye! Thanks for visiting me.