Search Results "natáwôpamá-"

natáwôpamá-

natáwôpamá- VTA he looks for or at him nunatáwôpamá I look for him natáwôpamáw s/he looks for him kunatáwôpamáwômun you and I look for him natáwôpamáwôtuk Let’s look for him! sg : natáwôpamáw Look for him! pl : natáwôpamáwohq Look for him! nátáwôpamáwôt that he looks for him Piyôt i wicuw, natáwôpamáw wiyokanah, wipi mutu muskawáw When he got to the house, he looked for his wife, but did not find her.