Search Results "nám-₂"

nám-₂

nám- VTI he sees it nunám I see it nám s/he sees it kunámumun you and I see it sg : námsh See it! pl : námoq See it! nák that she sees it Nunám pátupahshatoyôn áskotash I see that I have dropped the pumpkins; Kucuwôhtamumô námáq? Would you all like to see it?; Náy, mus wunáwôh, wusit tápi kunámumun! Yes, he will see him, we can see his foot!