Search Results "manátawpana"

manátawpana

manátawpana NI an embroidered mat which women make to line the wigwam manátawpanash embroidered mats manátawpanuk on the mat Ayumaw wahakah ôqhôkash aqi manátawpana; wumôyak yohkáyuk tá pishawák She makes herself coverings like tapestry; her clothing is soft and purple.
ôqhôk

ôqhôk NI a covering, a screen or curtain ôqhôkash coverings ôqhôkuk in the coverings Ayumaw wahakah ôqhôkash aqi manátawpana; wumôyak yohkáyuk tá pishawák She makes herself coverings like tapestry; her clothing is soft and purple.
pishawisu-

pishawisu- VAI he is purple, violet nupishawis I am purple pishawisuw s/he is purple kupishawisumun you and I are purple pishawisut that he is purple pishawisut that they are purple Poqáh ayáhsak ayuwak pishawisuw tá wôpisuw The quohag shells are purple and white. Ayumaw wahakah ôqhôkash aqi manátawpana; wumôyak yohkáyuk tá pishawák She makes herself coverings like tapestry; her clothing is soft and purple.